Referat2

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 14.2.2007, kl 0900-1100

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, Magne Grindeland, Eirik Spets, Torbjørn Bolstad, Thor Atle Thøring

Fraværende: Svein Iversen


NB! Bruk gjerne arkfanen "discussion" ovenfor dersom det er feil, misforståelser, minneforskyvninger e.l. i referatet.


Aksjonsliste fra møtet:

 • Arbeidet med å innhente ressurspersoner fortsetter. Jarle gjør sonderinger på ASP for å finne ressurspersoner, de øvrige prosjketmedlemene sjekker ut dette på egen avdeling
 • Kartleggingsgruppa fortsetter arbeidet og legger fram et ferdig spørreskjema som legges fram på neste møte den 5.3 klar til utsendelse som pilot den 7.3


Saker:

Presentasjon av nytt prosjektmedlem

Thor Atle Thøring kom inn i stedet for Arve Pettersen som desverre måtte trekke seg fra gruppa. Vi tok en rask presentasjonsrunde.

Referat fra forrige møte

Ingen kommentarer til referatet. Referatet godkjent

Overlapp ITadm og ITped når det gjelder It's Learning (henvendelse fra Eirik Spets)

Geir hadde gjort en del undersøkelser rundt dette og orienterte i møtet. Den aktuelle hendelsen der en programansvsrlig gikk ut til lærerne og spurte on bruken av It's Learning (også pedagogisk bruk) var ikke en del av opplegget i ITadm-prosjektet. Den aktuelle programansavrlige hadde på egen hånd gått ut med disse spørsmålene for å stå bedre rustet til møtet med ITadm. Det har ikke skjedd og vil ikke skje ved de andre avdelingene.

Info fra møte i styringsgruppe

Geir orienterte kort om møtet i styringsgruppa, og viste til egne referater fra disse møtene på websida til DigInfo.

Info om godtgjøring for arbeid i prosjektet

Geir orienterte om saken. Det viktige er at all utbetaling av godtgjørelse skjer via avdelingene. Et beløp tilsvarende antall arbeidstimer overføres til avdelingene i forhold til antall timer arbeidet. Da er det opp til avdelingene å betale ut lønn ut fra eksisternede stillingsandel som den aktuelle personen har.

Status rekruttering av ressurspersoner

Dette arbeidet har stått litt i stampe. Det har vært gjort flere framstøt. Noen har gått via programansvarlig og det er meldt tilbake at det ikke finnes ressurser. Det arbeides videre med saken. Det er også klart at usikkerhet rundt dette med godgjørelse for arbeidet bidrar ikke akkurat til å øke rektrutteringen. Flere av møtedeltakerne meldte også tilbake at mange vil se påp et slikt oppdrag som en ønsket ekstrainntekt. Det bel også uttrykt i møtet at dette er en fordel for prosjektet, da en ekstrainntekt (for de som allerede har 100%-jobb) i høy grad vil føle større eiendomsforhold til prosjektet og dermed yte mer.

Det ble reist spørsmål om antallet ressurspersoner. I utgangspunktet sa vi 2-3 personer fra hver avdeling, men dersom du skulle renne inn masse ressurspersoner fra en avdeling sier vi ikke nei takk til det. Det er ikke sikkert vi får bruk for alle. Hvilke vi får bruk for vil avdekkes av kartleggingen og av seminaret vi skal ha for ressurspersoner. Men i alle tilfeller så er vi interessert i de gode eksemplene og den erfaringen som ressurspersonene har.

Kartlegging av LMS-bruk

Jarle orienterte om gruppas arbeide. De har vært ett møte og gruppe framla to mulige undersøkelser: 1) En undersøkelse mot programansvarlige og 2) en mot de faglig tilsatte.

Skjema til programansvarlige forutsatte at programansvarlige gikk videre til lærerene sine med tilleggsspørsmål. Det ble diskusjon om dette fordi vi er redd for å komme med for mange spørreundersøkelser. Dette skjemaet ble derfor redusert til kun å inneholde spørsmål som programansvarlig aleine skulle svare på.

Videre ble det framlagt forslag til spørreskjema til alle lærerne i HiST. Det ble også en del diskusjon rundt dette skjemaet og vi endte opp med følgende konklusjon:

 1. Vi må være sikker på hva vil vil med skjemaet og hvorfor vi gjør denne undersøkelsen ut mot lærerne.
  • Noe av svaret på dette er at vi vil vite omfanget av dagens bruk av It's Learning, dvs. hvilke funksjoner som brukes, hvor bred er oppslutning og hvor dypt inn i systemet går bruken, hvilke pedagogiske opplegg benyttes
  • Gjennom undersøkelsen avdekker vi hva vi skal gjøre videre i prosjektet med hensyn på opplæring, aktiviteter etc.
  • En slik undersøkelse er også en god markedsføring av prosjektet
  • Videre er det viktig med undersøkelsen for ved prosjektavslutning å kunne gi en tilsvarende undersøkelse for å finne ut hav prosjektet har betydd.
 2. To hovedkomponeter i undersøkelsen
  • Basisfunskjoner i It's Learning. Gjerne gruppert slik at vi kan redusere antall spørsmål
  • Mulige pedagogiske opplegg, dvs, oppgi en del mulige opplegg og spør om disse er brukt
 3. De fleste spørsmålene bør kunne svares med ja, nei, litt + en valgmulighet for om de ønsker å lære mer om dette
 4. Det ble vedtatt å sende ut en pilotundersøkelse til cirka 20 personer før vi går ut til alle lærerne
 5. Spørreskjema til programansvarlige sendes ut etter at skjemaet til lærerne er sendt ut.
 6. Når det gjelder datoer for utsendelse, se neste punkt om milepæler.

Milepælsplan for vårens arbeid

 • 7. mars: Utsendelse av pilotundersøkelse for kartlegging
 • 14. mars: Utsendele av undersøkelse til alle lærerne
 • uke 16, dvs 16.4-20.4: Avholde 1-dagsseminar for ressurspersoner

Neste møte

Vi måtte avvike den oppsatte møteplanen pga flere som ikke hadde mulighet den aktuelle dagen.

Neste møtedato blir mandag 5.mars kl 0900-1100 i AITeLs lokaler

Eventuelt

Ingen saker


15.2.2007, geir maribu