Referat15

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 21.11.2007, kl 0830-1030

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Thor Atle Thøring, Oddmar Iversen, John Magne Grindeland, Jarle Larsen

Fraværende: Svein Iversen (hjemme hos sykt barn), Eirik Spets (i Bergen)


Aksjonsliste fra møtet:

  • Se nedenfor "Undersøkelse om lærernes bruk av It's Learning".


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Evaluering av idédugnadsmøtet

Noen av tilbakespillene var:

  • Altfor få folk var med på dette opplegget. Det ble også rapportert om iherdige forsøk for å få med kollegaer, men at en lyktes bare i liten grad med dette.
  • Nytten for de som var der var allikevel stor. Alle meldte tilbake at det var svært nyttig å få innsikt i hva andre har gjort når det gjelder ItsL.

Status lokale aktiviteter

Det har vært liten eller ingen framdrift siden sist. Det går med andre altfor sakte. Eirik har oppdatert wikien med planer for AFT, Thor Atle skal på personalseminar med TØH og har fått plass for å komme med innspill. Et av temaene på dette møtet er "pedagogiske utfordringer etter Kvalitetsreformen". Her burde det ligge an for IT-ped og ItsL-innspill.

Undersøkelse om lærernes bruk av It's Learning

Hver av oss i prosjektgruppa skal undersøke hvordan tilstanden er når det gjelder It's Learning-bruken på avdelingen/programmet de tilhører. Hensikten er å finne fram til gode undervisningsopplegg der ItsL er i bruk, gode opplegg der det er hlet tydelig at ItsL gir en gevinst både for lærere og studenter (om ikke umiddelbart så iallfall på sikt). Denne gevinsten kan være i forskjellige former: Gjenbruk av lærestoff, gjenbruk av opplegg/aktiviteter, samarbeid med andre lærere som gir tilgang til deres lærestoff, eventuelt felles utvikling av lærestoff, aktiviteter der studentene står for jobbingen og læreren er tilrettelegger/veileder (eksempel: studentene selv lager spørsmål til flervalgsprøver), osv.

Dersom læreren ikke har noen eksempler på ItsL-bruk å komme med forslår jeg at dere appelerer til hver enkelt læreres ego og spør om de med bakgrunn i lang erfaring, vellykkede opplegg me tradisjonelle undervisningsformer etc kan tenke seg hvordan ItsL kan brukes på en god måte. Dette kan være måter en gjerne skulle ønsket å bruke, men ikke har hatt anledning til å gjøre av forskjellige årsaker. Du skal gjøre følgende:

  • Send en mail til dine lærerkollegaer der du forteller om hva du ønsker og at du vil besøke hver enkelt i løpet av noen dager.
  • Oppsøk lærerne på kontoret og snakk med de. Bruk minst 10 minutter til en samtale.

Det dere finner rapporteres tilbake til wikien på en oppsummerende måte. Gode eksempler kan selvsagt navngis med fag og lærer.

Hensikten er tosidig:

  1. Vi får undersøkt tilstanden og har et grunnlag for å jobbe videre temahefter, temamøter, bruken av ItsL på avdelingene etc.
  2. Bevisstgjøring rundt dette med bruken av It's Learning. Folk vil bli mer og mer påvirket jo oftere og lengre vi står på.

Info fra orientering til HiST ledermøte

Geir orienterte om ITped generelt på dette møtet og om hva vi forventet at dekanene måtte gjøre for å øke interessen for ITped og bruken av ItsL på avdelingene.

Lysarkpresentasjonen: ITped på HiST ledermøte 14.11.2007.

Jarle orienterte om EVATEST på det samme møtet.

Temahefter

Det er satt i gang arbeid med seks temahefter ved AITeL. Det oppfordres til å komme med innspill til andre temahefter og til mulige forfattere.

Egen arkfane for ITped i It's Learning?

Geir snakker med Svein om dette

CMS-arbeid innenfor ITped?

Dette er høyaktuelt for tiden. ITped bør derfor ta initiativ til noen aktiviteter på dette til våren, og videre må ITped forberede grunnen til et nytt prosjekt der anskaffelse av et CMS-system er formålet.

Eventuelt

  • Jarle har vært på AMMT og orienterte om et meget vellykket temamøte der ItsL stod på programmet. Det var mange frammøtte og stort engasjement fra lærerne. Det var også meget tydelig at ledelsen var en pådriver for denne typen engasjement
  • Geir oppfordret til å skrive timlister for arbeid gjort fram til nå slik at vi kan gjøre opp en status for prosjektet ved årsskiftet. Timeliste leveres som tidligere til lokal overordnet.
  • Neste møte om 14 dager, dvs onsdag 5.12.2007.