Referat10

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 29.8.2007, kl 0900-1100

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, John Magne Grindeland, Svein Iversen, Eirik Spets, Thor Atle Thøring

Fraværende: Torbjørn Bolstad


Aksjonsliste fra møtet:

 • Lokale temamøter på avdelinger program.
 • Bilaterale temamøter mellom avdelinger/program
 • Avdleingsrepresentant i prosjektgruppa setter opp plan for temamøter


Saker:

Referat forrige møte

Godkjent

Lokale seminarer - status

 • ALT - Innslag om ITped på lokalt seminar i juni og om ItsL på seminar i august. Mer info.
 • TØH - Arbeidet er i gang med å lage aktiviteter. Tor Erik Olsen er en mulig lokal ressursperson
 • AFT - 13. juni ble det arrangert en halvdag om ItsL
 • AHS - Et seminar om ITped og ItsL går av stabelen i begynnelsen av september.

Under diskusjonen kome det tydelig fram at vi måtte satse på ildsjelene, de som gjerne ville jobbe med ItsL. Vi må glemme de som er negative og som er mot bruken av ItsL. Det vil kreve alt for mye ressurser å få med disse. Strategien er som følger: Satse på de positive lærerene og derigjennom få med oss studentene som i neste omgang vil "kreve" at alle lærerne tar i bruk ItsL (også de lærerne som i utgangspunktet var negative til bruken av ItsL)

Lokale ressurspersoner - status

Her er det snakk om å være en ressursperson lokalt på avdeling/program for høstsemesteret innenfor en ramme på 80 timer, dvs 10%-stilling.

 • AFT - ingen funnet ennå. Det jobbes med saken
 • TØH - ingen ennå, men Tor Erik Olsen er en mulig kandidat
 • ALT - ingen ennå. Jardar Cyvin er en mulig kandidat
 • AHS - Oddmar Iversen har tatt på seg denne jobben

EVATEST - status

Det er arbeidet med EVATEST-integreringen i hele sommer. Pr nå dukker det opp et nytt verktøy i ItsL som gjør at en kan bruke EVATEST i ItsL. Men ennå er det noe ustabilt. API-en (programmererens grensesnitt mot ItsL) som ItsL tilbød oss var nok ikke så ferdig som de lovet oss. ItsL-folkene har måttet lære ting samtidig med oss. Men det er godt håp om at vi skal få ferig noe. ItsL har tatt grep og hyret inn en programmerer som skal ta seg av disse tingene.

Aktiviteter og fokus flyttes nå fra prosjektgruppa og over til avdelingene/programmene

Dette diskuterte vi på møtet før sommeren. Konklusjonen nå også er at dette er veien å gå. Se neste punkt for hva slags aktiviteter det er snakk om.

Høstens aktiviteter

Lokale temamøter

Ved AITeL hadde vi lokale temamøter om ItsL jevnlig gjennom hele høstsemesteret det året vi startet med ItsL. Erfaringene fra dette var så gode at det bør prøves også ved de andre avdelingene/programmene. Møtene arrangeres av og med lokale krefter cirka hver 14.dag med en varighet på 1-2 timer. Temaene på møtene er spesifikke ting ved ItsL, f.eks oppgaveverktøyet, flervalgsprøver, undersøkelse, diskusjonsforum, inndeling av studenter i grupper, gode eksempler på bruk av ItsL etc.

Sett opp en plan for temamøtene allerede nå med datoer, klokkeslett og tema. Ikke regn med at alle kommer, kanskje bare fjerdedelen av de ansatte. Men det er en god start, og dersom det er vellykket vil det selvsagt spre seg til de øvrige også.

I utgangspunktet er det kun snakk om bruk av lokale krefter både som tilhørere og som kursholdere. Tanken er at det alltid finnes noen personer lokalt som har erfaring med ItsL, som har gjort noe lurt og som gjerne vil videreformidle dette. Det er viktig lage egnede fora.

Bilaterale temamøter mellom avdelinger og program

Tanken her er at avdelinger/programmer avtaler seg i mellom om temamøter/halvdagsmøter der viktige tema som angår begge tas opp. Typisk ser en her for seg at en person ved en avdeling har erfaring med et gitt verktøy i ItsL eller et metodisk opplegg som lærere ved en annen avdeling kan ha nytte av. Disse avtaler seg i mellom om å arrangere et slikt temamøte.

Poenget er å unngå store fellesseminarer i HiST-regi, men heller prøve å få det til å gro lokalt og avdelinger/program i mellom.

Eksempel: Ved AFT/Allmenn finnes det en person som har god erfaring med å visualisere matematiske problemer og inkludert dette i ItsL. Denne personen kan da stille opp på TØH og fortelle om dette i et temamøte av 1-2 timers varighet.

Læremidler om ItSL

Dette arbeidet startet før sommeren men lagt på vent inntil ny versjon av ItsL er ute i begynnelsen av september. Det som skal lages er skjerm-filmer om bruken av ItsL.

Lagring av innhold

Her er det snakk om såkalte CMS-systemer for lagring av læremidler. Dette har vært aktuelt tema i flere år allerede. AITeL har anskaffet et slik system for utprøving. I HiST-sammenheng ble CMS hyperaktualisert ifbm med den nye web-en som ble lansert i sommer.

 • Lærestoffet har til nå blitt lagret på lokale webtjenere rundt omkring på avdelingene. Disse webtjenerne legges nå ned ifbm med opprettelsen av en sentarl webtjener for HiST.
 • Denne sentrale webtjeneren for HiST er en informasjons- og kommunikasjonskanal for HiST og ansatte. Det er ikke et sted ansatte kan lagre lærestoff for distribusjon til studenter.
 • ItsL er et LMS-system, dvs et system der læringsaktiviteter skal foregå. Det er ikke et sted for lagring av lærestoffet.
 • Lærestoffet må lagres i et såkalt CMS-system der deling, gjenbruk, gjenfinning og administrasjon av lærestoffet står sentralt.

ITped må ta opp denne tråden og bevisstgjøre HiST og lærerne på at neste utviklingstrinn er et CMS-system koblet sammen med et LMS-system er veien å gå. I LMS-systemet finner læringsaktivitetene sted mens selve lærestoffet er lagret i CMS-et.

Bekjentgjøring av temamøter

Temamøter bekjentgjøres på lokal avdelingsweb. Her lages det også korte referater fra møtene. Det er viktige å kommunisere til de øvrige at møtet har funnet sted og at det var vellykket.

Møteplan for høsten

Høstens møter holdes cirka hver 14.dag i AITeLs lokaler i 3.etasje kl 0830-1030, dvs neste møte holdes onsdag 12. september. De aktuelle datoene finner du i møteoversikten på førstesiden til denne wikien.

Merk nytt klokkeslett er en halvtime tidligere.

Eventuelt

Oppsagt særavtale - konsekvenser for oss

Magne tok opp dette problemet. Jeg har gjort noen undersøkelser rundt dette og kommet til følgende:

 • Det er ikke mulig å planlegge fast overtid for de ansatte nå som særavtalen er oppsagt
 • Arbeidsmiljøloven setter en grense på 117 timer overtid per år for oss. Dette er overtid av typen ikke-planlagte oppgaver og er derfor fullt mulig.
 • Videre er det fullt mulig å ta på seg oppdrag av forskjellige art ut over undervisningen og få betalt for dette som et honorar eller som en såkalt "rundsum". Dette kan være prosjekt av typen ITped, utredninger etc

Jeg ser på ITped-prosjektet som ikke-planlagt oppgave. For mange av oss kom den bare "dettende ned" midt i semesteret. Dermed kan betalingen skje innenfor de 117 timene med overtid eller som en rundsum.

Dekanene kjenner til denne problematikken og vet hva/hvordan de kan gjøre dette.

Torbjørn trer ut av prosjektgruppa

Torbjørn er sykmeldt og ønsker å tre ut av prosjektgruppa. Torbjørn vil undersøke om Oddmar Iversen kan ta på seg denne jobben