Referat

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Tidspunkt: onsdag 31.1.2007, kl 1000-1200

Sted: AITeL, Midtrommet 3.etasje

Til stede: Geir Maribu, Jarle Larsen, Magne Grindeland, Eirik Spets, Torbjørn Bolstad

Fraværende: Arve Pettersen, Svein Iversen

Saker:

Velkommen. Kort orientering om prosjektet, bakgrunn etc

Geir ønsket velkommen og redegjorde kort for bakgrunnen til prosjektet

Presentasjonsrunde.

Presentasjonsrunde der møtedeltakerne fortalte litt om seg selv samt hvilken bakgrunn/erfaringer de hadde i forhold til prosjektet. Presentasjonsrunden viste at It's Learning i stor grad kun benyttes til å publisere lærestoff og til oppgaveinnlevering og til evaluering (spørreundersøkelser)

 • Jarle Larsen: AITeL. Ansvarlig for It's Learning i HiST fram til 2005. Arbeidet innebar kravspek, forhandlinger og innføring av systemet i HiST
 • Torbjørn Bolstad: AHS. Barnevern. Fram til april 2007 engasjert i en granskningskommisjon om barnevern nedsatt av fylket.
 • Eirik Spets: AFT, program for allmenne fag. Erfaring med It's Learning i egne fag.
 • Magne Grindeland: ALT, naturfag, arbeider med dr-grad. IT-bakgrunn fra Østfold DH. Erfaring fra Fronter, It's Learning og Easy
 • Geir Maribu: AITeL. Jobbet med e-læring i 15 år. Bruker It's Learning i egne fag. Ansvarlig for e-læringen i AITeL

Utkast til prosjektplan legges fram og diskuteres.

Geir redegjorde for prosjektplan og budsjett. Planen inneholdt en rekke aktiviteter som det ble gitt tilslutning til. Geir presiserte også at dette ikke kun skulle være et brukerkurs for It's Learning, men et besisstgjøringsprogram for bruk av nettlæring der It's Learning bkir brukt som et eksempelsystem. Det har som konsekvens at kursmateriell og kursopplegg skal starte med generelle nettbaserte metoder og til slutt vise hvordan dette kan realiseres i It's Learning (eller i andre systemer der dette er aktuelt). I tillegg kan det selvsagt lages en håndbok som forklarer alle sentrale funksjoner i It's Learning.

Følgende oppgaver ble delt ut fram til neste møte om 2 uker:
 1. Kartlegging av bruken av It's Learning i HiST, dvs. finne ut hvor mye It's Learning brukes i HiST, i hvor stort omfang og hva slags funskjoner som benyttes. Undersøkelsen skal gjøres blant lærere og blant programansvarlige. Forslag til spørsmål og opplegg legges fram på neste møte. Kartleggingen utføres i slutten av februar.
  • Arbeidet utføres av Jarle, Eirik og Arve.
 2. Kartlegge ressurspersoner i avdelingene. Hensikten er å finne fram til folk som kan bidra i det videre arbeidet med gode eksempler, erfaringer, utvikling av kurshefter og kurs. Viktig å få med alle avdelingene. Det avholdes et seminar der alle disse ressurspersonene er med og der idéer og erfaringer utveksles.
  • Denne oppgaven går til alle medlemmene i prosjektgruppa. Oppdraget er å skaffe 2 personer fra hver avdeling.

Kartlegging av av studentenes bruk av It's Learning ble også diskutert. Vi kom fram til at denne undersøkelsen venter vi med til mars/april. Hensikten med denne undersøkelsen er å avdekke hva studentene bruker It's Learning til, hvordan de oppfatter lærernes bruk av systemet og hva de foretrekker av bruk.

Budsjett. Ressursbruk i prosjektet

Budsjettet ble lagt fram og diskutert. Totalt er budsjettet på 900 tusen. Enkelte poster kan bli endret etter hvert som vi får bedre oversikt over detaljer og aktiviteter.

Ellers ble det orientert om at det ikke blir betalt for deltakelse på vanlig prosjektmøter da dette inngår i den ordinære jobben til folk. Men at det betales for oppdrag ut over dette, f.eks kartlegginb, utvikling av kursmateriell etc.

Møteplan for våren

14-daglige møter hver onsdag 0900-1100 fram til påske. Inntil videre er AITeL møtestedet.

Det betyr at følgende dager er datofestet:

 • 14. februar, 0900-1100
 • 28. februar, 0900-1100
 • 14. mars, 0900-1100
 • 28. mars, 0900-1100

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt