Prosjektplan

Fra DigInfo-ITped
Hopp til: navigasjon, søk

Etablering av prosjektet ITped

Prosjektet heter ITped og er organisert i de to delprosjektene LMS-bruk og EVATEST. I tillegg er det en prosjektgruppe for hele ITped satt sammen av folkene fra delprosjektene.

 • Prosjektleder for ITped er Geir Maribu, AITeL.

Prosjektgruppe LMS-bruk

I dette delprosjektet er det den pedagogiske bruken av LMS-er og It's Learning spesielt som står i fokus. Alle lærerne ved HiST skal får muligheten til å lære seg og til å ta i bruk It's Learning. Det avholdes avdelingsvise seminarer og kurs der bruken av It's Learning er tema.

Prosjektdeltakere:

 • Geir Maribu, AITeL (prosjektleder, 59553)
 • Jarle Larsen, AITeL (59560)
 • Svein Iversen, SFS (59376)
 • Thor Atle Thøring, TØH (59983)
 • John Magne Grindeland, ALT (59877)
 • Eirik Spets, AFT (59502)
 • Torbjørn Bolstad, AHS (59185)

Prosjektgruppe EVATEST

Hovedaktiviteten i dette delprosjektet blir å integrere EVATEST med It's Learning.

Prosjektdeltakere:

 • Jarle Larsen (leder), AITeL
 • Svend Andreas Horgen, AITeL
 • Arne Vik, AHS
 • Geir Maribu, AITeL

Budsjett og varighet

Prosjektet har et budsjett på kr 900 tusen. Varighet er hele 2007.

Aktiviteter

Nåsituasjon + kartlegge behov

Før vi setter i gang prosjektet kan det være lurt å se hva nåsituasjonen er, dvs. finner ut i hvor stor grad It's Learning brukes i dag og til hva, samt prøve å finne ut hva slags behov som finnes. Undersøkelsen bør altså bestå av flere deler:

 • Finne ut hva It's Learning (eller tilsvarende systemer) brukes til i dag, i hvor stor grad et brukes etc.
 • Hvilke behov finnes for bruken av It's Learning ute i avdelingene. Hva slags pedagogiske metoder er det som brukes etc. Er det kun publisering av lærestoff, eller er det snakk om en fullverdig pedagogisk arena?
 • Kartlegge hvilke ressurspersoner som finnes på avdelingene, og som kan bidra med avholding av kurs, utarbeidelse av kurshefter etc.
 • Spørre studentene hav de ønsker seg med It’s Learning. Hva opplever studentene når det gjelder bruk? Er det kun distribusjon eller er det spekket ned læringsaktiviteter? Hva ønsker studentene med It’s Learning?

Hvordan gjennomføre prosjektet?

Hovedidéen er å lære opp sentrale nøkkelpersoner ved hver avdeling som får ansvaret for den videre bruken av It’s Learning på avdelingene. Derfor ser vi for oss følgende trinn i prosjektet:

 • Våren 2007:
  • Oppstartsseminar for de to prosjektgruppene. Her er det snakk om å finne ut hva vi skal gjøre og hvordan det skal gjøres. Med andre ord en plan for prosjektet.
  • Få tak i ressurspersoner som kan bidra til både kursutvikling og til laging av kurshefter.
  • Seminar for kurs- og hefteutviklere.
  • Utvikling av kurs og kurshefter
  • Kurs for nøkkelpersoner ved avdelingene. I disse kursene skal vi bruke de nyutviklete kursene og kursheftene.
 • Juni 2007:
  • Nøkkelpersoner avholder internkurs ved avdelingene, med støtte fra den sentrale prosjektgruppen
  • Lærerne designer opplegg for sine egne emner for bruk i It’s Learning. Her er det snakk om detaljerte planer og hvordan dette kan realiseres i It’s Learning.
 • Høsten 2007:
  • Lokale It’s Learning-grupper ved hver avdeling er etablert
  • Disse gruppene følger opp bruken av It’s Learning lokalt.
  • Tilpassing og justering av kursinnhold og kurshefter. Kanskje av interesse også utenfor HiST?
  • Utprøving av CMS-system for lagring av læringsinnhold utenfor selve LMS-et. Når er det snakk om lagring, gjenfinning og ikke minst gjenbruk av lærestoff.

Seminar for prosjektgruppene

Her snakker vi om et dagsseminar der prosjektgruppene kommer sammen og finner ut hva som skal gjøres, hva behovet er, hvordan ting skal gjøres etc. Invitere eksterne ressurspersoner: f.eks fra NTNU, Nesna, øvrige (snakk med Jarle/Svend Andreas). Resultatet av seminaret er en plan for det videre arbeidet.

Målsettinger med prosjektet

Prøve å sette opp en del kvantifiserbare mål, f.eks antall lærere som skal kurses, antall emner som bruker It’s Learning høsten 2007.

Dagsseminar for kurs- og hefteutviklere

Personene som skal utvikle kurshefter trenger et seminar for å bli bedre med de forskjellige funksjonene i It's Learning, hvordan disse kan brukes pedagogisk etc. Videre trengs det en mal for kurshefter og kurs, kvalitetssikring av hefter og kursinnhold. Det er viktig at kursheftene struktureres i en generell del og en spesiell del. I den generelle delen beskrives det pedagogiske opplegget i generelle termer uavhengig av læringsplattform. I den spesielle delen viser vi hvordan opplegget kan realiseres i f.eks It’s Learning. Dette er selvsagt mulig fordi læringsplattformene i stor grad inneholder de samme funksjonene.

Utvikling av seminarer og kurshefter

I første runde er det snakk om grunnleggende funksjoner i It's Learning, hvordan disse kan brukes i forskjellige pedagogiske opplegg. Eksempler på slike grunnleggende funksjoner er:

 • Distribusjon av lærestoff, hvordan og i hvilke formater. Her snakker vi nok stort sett om pdf-filer og slides-presentasjoner
 • Distribusjon av oppgaver, samt oppfølging og retting av disse
 • Flervalgsoppgaver (bruk av det innebygde verktøyet til It's Learning)
 • Undersøkelser i It's Learning
 • Inndele studentene i grupper
 • Innlevering i mapper, mappeevaluering etc
 • Diskusjonsfora, chat og meldinger
 • Tilgangsrettigheter i It's Learning
 • Status, logger etc
 • Oppslagstavle, kalender etc
 • Lage spørreskjema for evaluering av kurset.

Avvikling av avdelingsvise kurs

Et sentralt punkt her må bli å sette opp en plan for faget/emnet som vedkommende lærer skal avholde, dvs. faglig innhold, aktiviteter, fokus på variasjon i aktivitetene, evaluering og vurdering etc. Vi trenger et felles forum for alle kursdeltakerne? It's Learning prosjekt peker seg naturlig ut her.

Utvikling av planer og innhold for eget fag/emne

Oppstart eget fag/emne

Motivasjon til å komme i gang.

Utvikling av læremateriell

Her snakker vi om video (camtasia), videobilde av foreleser samtidig med visning av slides, enkle animasjoner (Microsoft producer), podcasting, bruk av Wiki- og blogge-verktøy

CMS-system

Stikkordet her er digitale læringsressurser og det at lærestoffet som ressurs verdsettes mer og mer for institusjonene.

Fordeler med CMS

 • Lagring av læringsressursene lokalt hos HiST. Kan fortsatt brukes i LMS-et
 • Lett å finne og lett å dele med andre (internt og eksternt)
 • Gjenbruk av læringsressurser i andre og nye sammenhenger
 • Metadata (”varedeklarasjon”) for hver læringsressurs, bl.a hvem som har laget ressursen, hva den består av etc