Strategiplan for e-læringen ved AITeL

Fra E-Læring
Hopp til: navigasjon, søk

Definisjon

E-learning can be defined as the use of digital technology and media to deliver support and enhance teaching, learning, assessment and evaluation.” LTSN Generic Centre

Visjon

AITeL skal gi studentene et læringsaktivt, relevant og effektivt læringsmiljø der campus- og nettstudenter har et et integrert og likeverdig tilbud.

AITeL skal være den beste, største og foretrukne tilbyderen av studiepoenggivende IT-fag i Norge. Tilbudet skal til enhver tid være oppdatert med det siste innen metoder, verktøy, teknologi og innhold. Læringsmiljøene skal være både gruppebaserte og individbaserte, de skal være fleksible, inkluderende, effektive og tilpasset den enkelte student og med bruk av teknologi som setter alle i stand til å delta.

Forskningen og utviklingen innen e-læring ved AITeL skal være anerkjent på nasjonalt nivå.

Hovedmål

Målgruppen til AITeL er førstegangsstudenten og "livslang lærings"-studenten.

 1. Læringsaktivitetene skal alltid ha pedagogiske vurderinger som utgangspunkt, og teknologi velges ut fra hva en trenger av aktiviteter. Studentene skal i størst mulig grad bli selvgående i læringsprosessen og det må tilrettelegges for personlige mål med læringen. Det må tas i bruk metodikk og aktiviteter tilpasset den enkelte student og som er selvmotiverende, oppmuntrer til egen læring og til administrasjon av egne læringsressurser. Læreren legger til rette læringsmiljøet og viser vei.
 2. Læringsressursene skal produseres i passende enheter og størrelser slik at de lett kan gjenbrukes og gjenfinnes, og i et format slik at de sømløst kan utveksles mellom forfatterverktøy, lagringsplasser (CMS-er) og læringsarenaer. Distribusjonen av læringsressursene skal være fleksibel og valgbar der en kan velge å få alt med en gang eller utdelt i porsjoner. Videre skal vi arbeide for at studentene skal kunne operere med personlige e-portefolier uavhengig av læringsplattformer.
 3. Vurderings- og eksamensformer må i større grad inngå naturlig i læringsprosessen og stå i forhold til målene for læringen. Dette oppnås blant annet med flere vurderingspunkter underveis i tillegg til sluttvurderingen. Teknologi må tas i bruk for å gjøre vurderingen mest mulig effektiv, automatisk, rettferdig og relevant.
 4. Teknologi skal tas i bruk i den grad pedagogikken og læringsaktivitetene vist i punkt 1 ovenfor trenger den. Vi må derfor alltid gjøre oss kjent med nye teknologier. Men kjenner ikke de pedagogiske mulighetene med en teknologi før man har prøvd dette i et fag. Det må derfor oppmuntres til stadig å prøve ut det siste av teknologitrender.
 5. Kvalitetssikring må gjennomføres i alle faser av læringsprosessen, fra planlegging, utvikling, gjennomføring etc. Det må legges spesiell vekt på kvalitetssirking av de delen av faget der studentene møter oss, dvs i læringsressurser og i læringsaktiviteter. Her må det legges opp til både avvikshåndtering og spørreskjemaer.
 6. Markedsføringen har visse økonomiske begrensninger og må derfor alltid søke etter de billigste markedføringskanalene som samtidig har god effekt når de brukes på rett måte. Bruk av skjult reklame i læringsressurser og læringsaktiviteter kan være en løsning som er overkommelig for oss.
 7. Administrasjon av e-læringen gjøres via institusjonens administartive systemer. Det må derfor arbeides tungt internt for å tilpasse og endre disse systemene til å omfatte mer enn førstegangsstudenten, men til også omfatte "livslang læring"-studenten.
 8. Forskning ......
Tekst ovenfor denne boksen har gjennomgått 2. runde. Det nedenfor er kun kladd foreløpig

Delmål og strategier

Nedenfor opereres det med begrepene nettstudenter og campusstudenter. Etter hvert vil en ikke skille mellom disse og operere med begrepet student enten det er nettstudent eller campusstudent.

Generelt

Det må opereres med en samlende portal som gir et komplett bildet av studiene våre uavhengig av om studenten oppholder seg på jobb/hjemme eller på campus. Større grad av integrasjon mellom disse gruppene under studiet.

Læringsaktiviteter

Delmål
 1. Minimumskrav til hvilke læringsaktiviteter som må være med
 2. Økt bruk av pedagogiske underveistester
 3. Økt bruk av samarbeidsverktøy på nett (Wiki, LMS, virtuelle virkeligheter, diskusjon, chat etc)
 4. Økt bruk av lyd- og video-streaming (f.eks ”talking head”-presentasjoner, camtasia-filmer med mer.)
 5. Økt bruk av selvinstruerende læringspakker (individualisering)
 6. Økt bruk av obligatoriske arbeidskrav
 7. Tilrettelegge for både individuelle løp og gruppebaserte løp avhengig av studentens ønsker og behov
Strategier

Her ser jeg for meg en tabell med kollonner for:

 • mål
 • aksjoner
 • ansvar
 • Hva er gjort til nå
 • Indikator
 • Dato for fullføring

Eks: (fikk ikke tid til å lage tabell. Derfor denne punktlisten brukt nedenfor)

 • Mål: Minimumskrav til hvilke læringsaktiviteter som må være med.
  • Aksjoner: Lages en liste over aktuelle aktiviteter
  • Ansvar: GM
  • Hva er gjort til nå: Laget en mal med minimumsløsning, men ikke alle følger den.
  • Indikator: Sjekke fagene for læringsaktiviteter, f.eks ved at læreren selvangir
  • Dato for fullføring:


  • Aksjoner: Internkurs på aktuelle aktiviteter
  • Ansvar: GM
  • Hva er gjort til nå:
  • Indikator: Antall lærere som deltar på internkurs
  • Dato for fullføring
Tilsvarende gjøres for alle delmålene. Dette er arbeid for Savalen.

Vurdering og eksamen

 1. Delmål: Innføre fleksibel eksamensperiode for enkelte fag ved bruk av flervalgsprøver</li>
  • Tiltak: Etablere et rom med adgangskontroll der studenter kan avlegge flervalgsprøver innenfor en periode (f.eks 2-3 uker). Ønsker spesielt å bruke flervalgsprøver for å få individuell vurdering av prosjekt/gruppefag slik at flervalgsprøver teller sammen med felleskarakter.
  • Ansvarlig: Jarle
  • Tidspunkt: Desember 2007
  • Indikator: Antall fag dette brukes i. Sikter mot 2-3 fag i første omgang.
 2. Delmål: Tettere oppfølging av klassens progresjon
  • Tiltak: Lage mer statistikk på eksamenskarakterer
  • Ansvarlig: adminsitrasjonen/FS
  • Tidspunkt: Etter hvert semester
  • Indikatorer: Sammenlikne klassens gjennomsnittlige karakterer med tidligere klasser. Følge utviklingen gjennom studiet.
 3. Delmål: Motvirke frafall og få de som havner feil til å slutte tidlig
  • Tiltak: Ha tellende oppgave/eksamen tidlig i semesteret. Dette gir også den bonusen at faglærer får bedre oversikt over hvem som egentlig følger faget
  • Ansvarlig:
  • Tidspunkt:
  • Indikatorer: Oversikt over hvor mange studenter som ikke fullfører faget/studiet, og til hvilket tidspunkt de faller fra.

Teknologier

 1. Video og lyd (streaming)
 2. Web-konferanser
 3. Simuleringer og virtuell virkelighet(?!)
 4. Wiki og blogg
 5. Selvinstruerende læringspakker

Læringsinnhold

 1. Alt lærestoff tilgjengelig for de som ønsker det, og porsjonert ut ukentlig for de som ønsker det.
 2. Alt læringsinnhold skal dekke både nettstudenter og campusstudenter
 3. Ta i bruk repositorier for lagring og gjenfinning av læringsressurer. Designe læringsressurser for økt gjenbruk
 4. Arbeide for at våre studenter kan ha personlige e-portefolier uavhengig av læringsplattformer. Kan vi tilby en sømløs e-portefolioløsning der både campus og nettstudenter kan lagre arbeide sine. Studentene føler dermed tilhørighet til oss.
 5. Forsterke vektleggingen på kvaliteten i læringsressursene og verktøyene som brukes til læringsaktiviteter.

Markedsføring

Administrasjon

Det kom ikke fram spesielle delmål for dette området (Savalen), men en indikator for et eller annet kom fram. Det er:

 • loggføring av studenthenvendelser, telling og kategorisering av henvendelser.

Kvalitet

 1. System for avvikshåndtering
 2. System for evakuering basert på spørreundersøkelser
 3. Implementere systemer for styring og sikring av kvalitet
 4. Sikre at veilederne alltid gjør en god jobb, holder frister etc
 5. Bevisstgjøre med hensyn på kvalitet