E-læring på høstmøtet 2007

Fra E-Læring
Hopp til: navigasjon, søk

Temaet for innslaget var "Hvordan snu den negative trenden med stadig fallende påmeldinger?"


Innledning til gruppediskusjoner:


Nedenfor finner du gruppearbeidene og resultat fra disse. Svarene er gitt gruppevis fra 1-6. Deltakerne i gruppene var følgende:

 • Gruppe 1: Jarle, Magnhild, Monica, Øyvind
 • Gruppe 2: Olav, Knut Arne, Andreas Faye-Lund, Mads
 • Gruppe 3: Else, Walter, Jostein, Arne, Grethe, Olav R. Breivik
 • Gruppe 4: Thorleif, Per, Mildrid
 • Gruppe 5: Jan, Arne Morten, Atle, Ola Thomas, Therese
 • Gruppe 6: Helge, Geir Ove, Kjell, Tor, Svend Andreas


Kvalitet FU

Oppgave 1

Vil en fornyelse av fagene med mer vekt på variasjon i lærestoff og læringsaktiviteter gi større søknad til fu-fagene, eller holder det med dagens modell med leksjon og innsendingsoppgave?

Svarene:

 1. Ja! Ulike læringsformer når ulike folk. Må vi kartlegge hva folk vil ha.
 2. Vi trenger en basis med leskjoner + øvinger OG vi trenger nye aktiviteter (egettester, video, nettmøter etc) og fleksible opplegg.
 3. Fagets egenart bestemmer i stor grad hav som egner seg best. Noen fag passer godt til leksjoner/løsninger, mens andre fag måå ha mer varierte undervisningsformer. I mange fag er leksjoner/løsninger godt nok.
 4. Hvordan formidle økt kvalitet til poetnsielle brukere? Vår rolle er sertifiseringsorgan, dvs formelle studiepoeng. Markeder: a) Akademia (studiepoeng), b) Næringsliv (sertifisering).
 5. Tror ikke det er her problemet ligger. Hadde vært bedre med å opprettholdt de gamle fagsidene så hver faglærer kunne variert læringen for hver enkelt student (målgruppe). Fordelen med åpent system og ikke It's Learning er at det er søkbart i Google og det er GRATIS
 6. Ikke nødvendigvis. Fagets egenart bestemmer dette (forklar overfor studenten hvor de aktuelle valgene er tatt). Leksjoner fungerer i de fleste fag men de er ikke godt nok kvalitetssikret. Behold leksjonene der de er naturlige, men spe gjerne på med mer.


Oppgave 2

Er det fornyelse i fagporteføljen som er problemet? Har vi ikke de etterspurte fagene og følgelig får vi en nedgang i studenttallet?

Svarene:

 1. Vi har såvidt vi vet ikke noe datagrunnlag som forteller om dette, men oppfatter at vi har vært ganske flinke på dette området. Men det har skjedd mye godt basert på personlig initiativ. Systematisk utvikling av porteføljen har også med at vi får fag av kvalitet og ikke noe som bare er hostet opp.
 2. Næringslivet har behov for vertøybaserte kurs (ofte vanskelig å finne, veldig dyre). Men er dette vår greie? Har vi gode nok prosesyrer til å spørre studentene? Vi bør tenke EVU og livslang læring. Hvorfor har vi ikke ferdige progresjonsløp i FU (tenk pakkeløsninger). Her er et hull
 3. Vi opplever at vi er gode til å etablere nye fag
 4. Litt. Må kaste ut fag som ahr lav påmelding over flere semestre.
 5. Vi må se på hva konnkurrentene våre tilbyr. Markedet må undersøkes for hva som er behovet. Se på andre land som har stort behov for IT-kompetanse og lage engelske fag
 6. Vi tror at det finnes to typer fag: a) noen fag vil alltid væe etterspurt, b) noen andre må vi være mer på hugget. Viktig med engeasjerte og oppdaterte lærere/ansatte. Viktig med ønsker fra studentene.


Oppgave 3

Trenger vi en ny modell får belønning ifbm med kjøring av fu-fag, en modell som tar mer hensyn til variasjon, fornying og endring av fagets innhold og aktiviteter?

Svarene:

 1. ikke besvart
 2. JA. Livsfarlig å la driftsfag/verktøyfag beholde utdatert innhold. Det må motiveres for oppdatering. Andre fag har mer statiske innhold og det må her motiveres for aktiviteter og eksperimentering
 3. Iverksette beslastningsmodell for leksjoner (Tisip-modellen med royalty for lærestoff). Vi har diskutert nye modeller for kavlitetssikring tidligere.
 4. Hva er belønning: Penger eller tidsressurs? Hvilke konkrete elementer skal gi uttelling, ipod, streaming etc.? Dette er nå allmennteknologi. Live intervju av faglærer som siste øving før eksamen. Strukturere spørsmål på pensum => Læringsressurs i FU etterpå
 5. Deling av risiko mellom faglærer og AITeL kunne vært en ny modell. A) Delbelønning for å gjøre noe ekstra, B) Belønning for økt salg.
 6. Belønning er viktig. Ny modell vil være effektiv. Fornying krever ressurser -> faglærer må kunne planlegge langsiktig. Man må tørre å ta tak i "dårlige" faglærere.


Oppgave 4

Skal vi gå for et opplegg der hver fu-lærer setter opp en plan for eget fag. Planen viser i detalj hva som skal gjennomføres i inneværende semester med hensyn på faginnhold og aktiviteter. Det skal legges vekt på variasjon og fornying.

Svarene:

 1. Fagstoff, fagopplegg, gjennomføring må kvalitetssikres. En slik plan vil være et nødvendig virkemiddel. Vi er positive. Dette vil også være et viktig styringsredskap for ledelsen. Men da må ledelsen være endringsvillig og aktivt ta tak i utfordringen.
 2. Plan for Nye aktiviteter vs Dette skal vi ha (basis). Ja takk, begge deler. Alle trenger et prosesskjema. Men hva er hensikten med et skjema? Får avvik konsekvenser?
 3. Det er viktig å prioritere tid til faglig kvalitet. Ja et sånt skjema vil være en fin arbeidsmetode for å planlegge variasjon og fornying i faget.
 4. Formaliseringsgrad?
 5. Planer er viktig, men ikke for "enkeltutvikla". Dette må samkjøres. Hadde vært nyttig med plan for eget fag hvis man skal utvikle nytt fag eller gjøre store oppdateringer. Alle må ha en gjennomføringsplan og plan for oppdatering av faget.
 6. Greit for faglærer. Offentlig (ikke for studenten) plan som må følges opp.


Markedsføring FU

Oppgave 1

Alle fagansvarlige blir pålagt å henvise til andre relevante fag i sine leksjoner (enten skrevet inn i leksjonen eller som anbefalte fag med link i slutten av hver leksjon).

Svarene:

 1. Ikke bare henvise, men pirre interessen med litt stoff ifra andre relevante fag. Gjennomgående brukt i hele fagopplegget.
 2. Sikkert nyttig. Ja takk, men hvilke andre fag er relevant? Vi etterlyser pakker/løp mot forskjellige mål. Hvilke fag overlapper. Og hvor mye? Hva er bredde/dybde-progresjon? Vi tror "studieløp" for FU kan avdekke muligheter for nye fag.
 3. God idé. Vanskelig å sette et bestemt antall henvisninger. Det er veldig fagavhengig
 4. God idé. Men faglig fokus må ikke oppfattes som spam.
 5. JA! Koblingen må være tydelig utenfor leksjonen. F.eks fagkart eller anbefalte fag som passer sammen eller som kan være lure å ha eller som er etterspurte i markedet. Ny meny på nettsida: "Anbefalte fag/fagkombinasjoner"
 6. Ja, men da må de ikke gjøre som Tor Atle og bare henvise til egne fag. Pass på å ikke overlesse studenten med forslag.


Oppgave 2

Lage en kontaktdatabase i samarbeid med de ansatte på AITeL. Hver ansatt skal komme opp med navn på personer og bedrifter som er aktuelle med tanke på salg av FU-fag, samlingskurs og skreddertilpasset opplæring.

Svarene:

 1. Må organiseres som en prosess (i et slags årshjul med de andre aktivitetene)
 2. Ja. Prøv spesielt å fange opp tidligere studenter. Vær forsiktig med reklame i e-post så det ikke blir spam. Folk som snakkes er beste reklame.
 3. Det er også en god idé.
 4. Ok, men er det mye å hente her? Hva med næringsforeningen, DNS etc?
 5. JA. Det kreves ikke så mye ekstar og det er lett å gjennomføre. Kunne premiert de ansatte som oppga et navn/bedrift som f.eks tok kurs/fag hos oss.
 6. Web-basert atomisk system


Oppgave 3

Alle faglærere skal sende en e-post via ItsL med takk for gjennomført FU-fag i høstsemesteret med anbefaling om aktuelle samlingsbaserte kurs og FU-kurs i perioden desember 2007 og vårsemesteret 2008. Mal skal foreligge 7. desember, fagansvarlige skal sende ut e-post senest 11. desember til studentene i sine respektive fag.

Svarene:

 1. Må være i et system med enkel gjennomføring for faglærer. NB! Kan ikke takle de som ikke har fullført.
 2. Ja, men hva med diskusjon om hvordan fagene henger sammen? I dag er våre FU-fag sortert alfabetisk. Hva sier det om sammenheng mellom fag? Det er forskjell på å referere til andre fag fra en leksjon og det å anbefale fag til videre studium.
 3. Vi bør lage personlige brev, og ikke bruke mal. Litt kjedelig å få samme brev fra flere lærere hvis en tar flere fag. Men en mal er bredre enn ingen brev. Oppfordre alle til å gjøre dette.
 4. ikke besvart
 5. JA. Dersom dette ikke gjøres nå er det latskap.
 6. Alle skal få kursbevis -> send med info med fagbeskrivelser (se over alle fagbeskrivelsene. Alt er ikke like bra)


Oppgave 4

Andre tiltak som de ansatte kan bidra med for å selge flere kurs og mer FU. Vi tenker her i første rekke på tiltak som koster lite penger og hvor flest mulig ansatte er involvert.

Svarene:

 1. Læringsmiljøet må være åpent på nett. Bruk nisjeprget markedsføring
 2. ikke besvart
 3. Bruk Tihlde for å etablere kontakt med tidligere studenter (alumni)
 4. ikke besvart
 5. Benytte fjernstudenter til å markedsføre seg inn i de bedriftene de jobber. Elektronisk evaluering med avkryssing for "Vil du ha tilsendt vår katalog?" Hovedprosjekt for webbasert kompetanseutviklingssystem -> Test deg selv. Hvilken kompetanse trenger du?


Andre kommentarer

Det kom en del tilleggskommentarer også:

 • Hva er gjort av forarbeid? Hvorfor disse medisinene? (gruppe 1)
 • FU-virskomheten må ha en strategigruppe som får ressurs for arbeidet => Da blir ting gjort (gruppe 1)
 • For at dette arbeidet skal gjøres på en proff måte må en markedsundersøkelse ligge i bunnen (gruppe 5)
 • NB! Vi må bestemme oss for å satse på økt salg av FU ved å bruke mere penger til markedsføring, ansette "selgere" og få folk til å vite om oss. Vi er ikke "kjente" så folk vet ikke om tilbudet vårt.