Forside

Fra EINAR
Hopp til: navigasjon, søk

EINAR (EIt Nyttig ARbeidsverktøy).

EINAR er et verktøy for fordeling og kontroll av arbeidsoppgaver. Verktøyet er basert på Excel, og er resultat av en mangeårig utvikling ved AITeL, utført av Geir Ove Rosvold og Per Borgesen. Verktøyet stilles til disposisjon for alle ved HiST men er ikke fritt tilgjengelig for andre. Disse informasjonssidene som du nå leser er tilgjengelig dersom du befinner deg på HiST sitt nettverk. Dersom du befinner deg utenfor HiST sitt nettverk må du oppgi et brukernavn og passord for å få tilgang.

Arshjul.png

For å komme fram til en arbeidsfordeling i avdelingen trengs:

 • Medarbeidersamtaler der den enkelte medarbeiders ønsker og kapasitet kartlegges. Det er foreløpig ikke noen funksjon i EINAR for å registrer dette arbeidet
 • Historikk. Når du har brukt EINAR i et år vil fordelingen fra det forrige året fungere som historikk. Dette er normalt et godt utgangspunkt for kommende års plan eller neste iterasjon av planen
 • Oppgaver og kompetanse som skal dekkes. Dette legges inn som egne linjer i et regneark. Normalt benyttes studieplaner som et grunnlag for hvilke undervisningsoppgaver som skal utføres. Videre vil det kunne finnes FoU-oppgaver og administrative oppgaver som kan legges inn. Prinsippet er gjerne at man starter med forrige studieårs oppgaveliste, og gjør endringer som trengs for neste periode, grunnet nye oppgaver, nye tilsatte eller oppgaver og tilsatte som går ut.

Når alle opplysninger er lagt inn vil EINAR kunne presentere:

 • Personlige arbeidsplaner
 • Økonomioversikt for lønninger
 • Samleoversikter over tidsbelastning på semesterbasis
 • Statistikk for fordeling av kompetanse, for eksempel hvor stor del av undervisningen som utføres med 1.kompetanse pr studium.

Normalt vil den som planlegger gjøre mange iterasjoner med EINAR for å oppnå en akseptabel belastning for personalet, samtidig som alle oppgaver dekkes. Figuren som viser årshjulet viser dermed også en iterativ prosess som kan gjøres gjennom hele studieåret.

Arbeidsplaner

Det viktigste resultatet som produseres er de personlige arbeidsplanene. Figuren under viser en slik arbeidsplan.

Arbeidsplan.png

Kommunikasjon

EINAR kan sende ut arbeidsplaner til alle eller enkelte av medarbeiderne via epost. Du kan bestemme hvilken tekst som skal følge med i eposten sammen med belastningsplanen.

Kommunikasjonen på epost forutsetter at du benytter Outlook som epostprogram, og er laget ved hjelp av makroer - som er programkode som er lagt inn i regnearket. Å legge programkode inn i regneark er generelt en potensiell sikkerhetsrisiko. Det kan derfor hende at din maskin er satt opp med beskyttelse mot dette. Se mer om hvordan du skal håndtere dette i dokumentasjonen for hvordan du kommer i gang med EINAR.

Belastningsmodell

For å gjøre beregningen av arbeidstimer enkel er det mulig å legge inn ulike belastningsmodeller i EINAR.

Eksempler:

 • Det kan legges inn en modell for antall belastningstimer for å undervise et gitt antall studiepoeng.
 • Det kan beregnes arbeidstimer for å gjennomføre en ukes nettbasert undervisning med bruk av leksjoner.

For å legge inn nye belastningsmodeller må man kunne å lage nødvendige formler i Excel. Mer om dette finner du i dokumentasjonen for å komme i gang med EINAR.

Dokumentasjon

For å komme i gang med å bruke EINAR trengs en innføring. Det er også tenkt at en mer detaljert dokumentasjon etter hvert skal bli tilgjengelig ved at alle som bruker EINAR kan bidra med denne dokumentasjonen. For å få til dette lages dokumentasjonen i et samarbeidsverktøy som kalles wiki. Dette er et generelt verktøy for samskriving av tekst (og bilder). For deg som ikke har brukt denne type verktøy tidligere finnes det hjelp, se nederst på denne siden.

Oversikt over virkemåten til EINAR
Kom i gang med EINAR


Powerpoint presentasjon av EINAR


Regneark for sensurering.

AITeL/Geir Ove Rosvold har laget et regneark til bruk for sensurering. Regnearket hjelper til med følgende:

 • Sjekker at ikke samme studentnummer forekommer flere ganger
 • Lar brukeren bestemme poengrenser for de ulike karakterintervallene
 • Markerer de besvarelser som ligger nært grensen for en annen karakter
 • Gir en grafisk framstilling av resultater
 • Gir en sammenligning mot normaltfordelte resultater

Tips for bruk: Utgangspunktet i regnearket er 5 oppgaver, der hver enkelt oppgave gis en skår fra 0 - 20. Du må selv legge inn nye eller ta bort kolonner dersom du har mer eller mindre enn 5 oppgaver - og du må justere skårverdiene tilsvarende. Du må selv bygge om regnearket hvis du ønsker å gi skårverdi 0-100 for hver oppgave.

Når du er ferdig med sensuren kan det være lurt å sortere om rekkefølgen på besvarelsene på stigende studentnummer for å få samme rekkefølge som de forhåndsutfylte sensurskjemaene fra studieseksjonen. Du gjør dette slik:

 • marker radene fra rad 10 og så langt du har besvarelser.
 • velg menyen Data/Sorter....
 • velg Kolonne D og stigende sortering

Regnearket inneholder et eget ark Hjelp som veileder på bruken.


Hent regneark for sensur
Kort veiledning


Hjelp for å bruke wiki

Vær med å skriv! For å lære seg å skrive i denne wikien, se User's Guide